• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Нормативні документи

Відділ обдароваї дитини Управління освіти Оболонської райооної у місті Києві державної адміністрації здійснює свою роботу на підставі:

/Files/images/IMG_20130313_0001.jpg/Files/images/IMG_20130312_0001.jpg/Files/images/IMG_20130312_0002.jpg/Files/images/IMG_20130312_0003.jpgнаказ.JPG/Files/images/витяг.JPG

Указів Президента України: “Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді” від 30 вересня 2010р. №926/2010 п.2а, “Про удосконалення роботи щодо виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді” від 30 вересня 2010р. №927/2010, Постанова Кабінету Міністрів України №348 від 20.03.1998р. (із змінами, внесеними згідно Постанови КМ № 1757 від 25.12.2004р.) «Про комплексні заходи Кабінету Міністрів України щодо реалізації державної молодіжної політики в Україні щодо підтримки діяльності молодіжних громадських організацій і творчої обдарованої молоді», Наказу Головного управління освіти і науки м. Києва № 175 від 01 жовтня 2010р. “Про удосконалення роботи з обдарованою учнівською молоддю”, Проекту національної доктрини розвитку освіти в Україні на 2012-2025р.р.

Інструктивно-методичні рекомендації щодо впровадження програми «Обдаровані діти» в систему роботи закладів освіти району

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021роки зазначено, що освіта належить до найважливіших напрямків державної політики України. З огляду на визначені пріоритети, найважливішим для держави є: виховання людини інноваційного типу мислення, культури та поведінки, проектування а інноваційного освітнього простору з урахуванням запитів особистості, потреб суспільства і держави, перебудова навчально-виховного процесу на засадах «розвиваючої педагогіки», спрямованої на раннє виявлення потенціалу(задатків) у дітей та їх найбільш повне розкриття з урахуванням вікових та психологічних особливостей, удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів системи освіти, підвищення їх управлінської культури.

У дошкільній освіті надзвичайно важливо не пропустити можливостей дошкільного дитинства в розвитку здібностей, обдарованості кожної дитини, реально оцінити результат виховного впливу. Допитливий малюк часто вражає дорослих своїми судженнями. Визначальним чинником реалізації творчого потенціалу дошкільника є прагнення до пізнання нового.

У загальній середній освіті- потреба у створенні умов для диференціації навчання, посилення професійної орієнтації та допрофільної підготовки, забезпечення профільного навчання, індивідуальної освітньої траєкторії розвитку учнів відповідно до їх особистісних потреб, інтересів та здібностей, розвиток та підтримка системи роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю.

У позашкільній освіті-забезпечення рівного доступу дітей та молоді з урахуванням їх особистісних потреб до навчання, виховання, розвитку та соціалізації засобами позашкільної освіти, розвиток та підтримка системи роботи з обдарованою і талановитою молоддю.

Ці завдання необхідно розв'язати у найближчій перспективі. З огляду не це, складова Програми «Розвиток обдарованості» передбачає реалізацію наступних проектів: «Управлінець», «Моніторинг». «Професіонал», «Діагностика», «Психолог», «Дошкілля», «Школа», «Позашкільна освіта».

Метою Програми є побудова цілісної системи роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю в районі, всебічне сприяння розвитку здібних, обдарованих дітей та учнівської молоді, формування творчої особистості, покращення та упорядкування

структури освіти обдарованих дітей , створення єдиного інформаційно-навчального простору для їх розвитку і підтримки. Досягнення цієї мети можливо за умови взаємодії суб'єктів навчально-виховного процесу та управлінських структур. Проблему потрібно вирішувати комплексно, орієнтуючись на особистий розвиток кожної дитини, оскільки ця тенденція набирає обертів у всьому світі.

У 2011-2012н/р була проведена апробація комплексних психолого-педагогічних програм діагностики обдарованості, створений перший банк даних обдарованих дітей у 14 закладах освіти району.

З метою виконання Програми «Обдарована дитина» для впровадження системи роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю у 2012-2013н/р було розпочато експеримент у 8 закладах освіти ( 6-ДНЗ, 2-ЗНЗ) I та XI мікрорайонів Була проведена підготовка управлінських та психолого- педагогічних кадрів, здійснені діагностичні заходи, створений банк даних обдарованих дітей. У 2013-2014н/р експериментальні заклади перейшли на II етап втілення нових технологій психолого--педагогічного і соціального супроводу обдарованих дітей, розробку критеріїв та показників ефективного процесу їх розвитку.

Отриманий досвід роботи з обдарованими дітьми в районі врахований у подальшій реалізації Програми «Обдарована дитина» завданням якої є: забезпечення функціонування психолого-педагогічної системи пошуку, виявлення та підтримки обдарованих дітей, формування елітної освіти шляхом впровадження нових технологій та спеціального навчання обдарованої дитини, започаткування різних напрямів діяльності: організаційно-правових, науково-теоретичних, експериментально-дослідницьких, інформаційно-методичних тощо, здійснення моніторингу системи роботи з обдарованими дітьми, як складової сучасного навчального процесу освітніх навчальних закладів району.

Обдарованість виступає як інтеграція різних здібностей зметою досягнення позитивних результатів у конкретній діяльності.

Обдарованість - системна риса психіки, яка розвивається протягом життя і визначає можливості досягнень людиною винятково високих результатів в одній чи кількох видах діяльності порівняно з іншими людьми.

Обдарованість –значне, у порівнянні з віковими нормами, випередження в розумовому розвитку, або винятковий розвиток спеціальних здібностей (інтелектуальних, академічних, музичних, психомоторних , художніх та ін.).

Узагальнюючи різні підходи, науковці стверджують, що показником обдарованості є особлива спрямованість дитини на складну розумову діяльність і наявність вроджених навичок ефективної пізнавальної діяльності. Кожна талановита дитина-унікальна, і робота з нею - є індивідуальною, цілеспрямованою діяльністю, що потребує майстерності дій талановитого педагога. Цілком очевидно, що навчання обдарованих дітей може бути лише особистісно-орієнтовним.

Важливим в освіті обдарованої дитини є оновлення функцій загального управління розвитком обдарованості з метою забезпечення сприятливих внутрішніх і зовнішніх умов для творчої діяльності, створення творчого психологічного клімату, сприяння розвитку пізнавального інтересу дітей, дотримання у закладі принципу креативності, що передбачає різноманітну творчу діяльність керівників, педагогів, дітей та учнівської молоді, формування особливого кадрового складу. Головне завдання - збудувати так роботу в закладі освіти, щоб не загубити дитину в умовах звичного оточення.

У практиці роботи навчальних закладів важливим вважається вирішення чотирьох головних проблем:

- інтегроване вивчення феномену та проблем обдарованих дітей в педагогічних та батьківських колективах;
- впровадження системи підвищення кваліфікації управлінських і психолого-педагогічних кадрів;
- вдосконалення науково-методичного забезпечення та підтримки обдарованої дитини;
- втілення нових освітніх моделей розвитку обдарованих дітей, організація яких сприятиме розробці індивідуальних навчальних програм, авторських програм, навчально-методичних комплексів тощо.

З метою організації такої діяльноситі в закладах освіти необхідно:

-визначити мету, розробити довгострокову програму, скласти план роботи з обдарованими дітьми;
-підібрати та підтримати педагогічні кадри відповідного рівня, забезпе­чити умови для їхньої самоосвітньої діяльності, підвищення за­гальнокультурного рівня та професійної майстерності;
-зорієнтувати психологічну службу на вирішення питань обдарованості в колективах дітей, педагогів, батьківської спільноти;
-побудувати систему пошуку, відбору та діагностування рівня розвитку та потенційних можливостей дітей;
-створити банк даних обдарованих дітей в закладі освіти;
-розробити та впровадити власну модель роботи з обдарованими дітьми кожному закладу освіти району;
-визначити варіативну частину навчального плану яка б максимально враховувала в першу чергу інтереси інтелектуально обдарованих дітей;
- розробити і впровадити індивідуально-розвивальні стратегії , форми організації навчально-виховного процесу, різнорівневі програми, модернізувати методи, засоби навчання, віднайти нові дидак­тичні технології, спрямовані на активізацію пізнавально-творчого потенціалу обдарованих дітей;
-забезпечити наукову насиченість змісту освіти відповідно до можливостей, нахилів, інтересів та потреб обдарованої дитини;
-відпрацювати оптимальну систему контрольно-оцінної діяль­ності обдарованої дитини і педагога-наставника з позиції гуманізації освітянської роботи;
-проводити конкурси, змагання, олімпіади, конференції, турніри тощо для обдарованих дітей.

Для покращення якості освітнього процесу в закладах освіти району необхідно поглибити зміст освіти обдарованих дітей та учнівської молоді, ефективно використати державне фінансування на освітні потреби, в тому числі залучити кошти інших джерел фінансування). Забезпечити психолого-педагогічний супровід інтелектуально обдарованих дітей та дітей з ознаками обдарованості в освітніх закладах району, що сприятиме оптимальному забезпеченню і задоволенню запитів та інтересів обдарованої дитини.. Започаткувати у кожному мікрорайоні територіальні осередки розвитку обдарованості. Організувати психолого-педагогічний супровід в районі таким чином:

/Files/images/Рисунок4.png

Робота гуртків повинна будуватись на основі чинних парціальних авторських програм , варіативної частини чинних комплексних програм, у тому числі авторських, які значно розширюють , конкретизують, і перевищують вимоги державного компоненту, виходять за рівень обізнаності обдарованих дітей. Необхідно створити всі умови для комп'ютерізації освітнього процесу обдарованої дитини, підвищення рівня інформаційної компетентності та комп'ютерної грамотності педагогів, що працюють з обдарованими дітьми. При організації спільної роботи з родиною обдарованої дитини слід передбачити індивідуальні форми взаємодії як традиційні (консультації, бесіди, «час довіри» тощо , так і інноваційні ( електронні міні-бібліотеки, інтернет-сайти, відеолекторії тощо).

Предметом моніторингу є оцінка: ефективності функціонування освітнього середовища для обдарованих дітей, якості внесених коректив в процеси навчання та виховання, організація науково-дослідницького та психолого-педагогічного пошуку видів обдарованості інтелектуального напрямку, успішність діяльності психолого-педагогічних та управлінських кадрів, швидкість просування обдарованої дитини у власному освітньому маршруті тощо. З допомогою моніторингової програми вирішуються наступні завдання: визначення ефективності навчально-виховного процесу, включення в процес розвитку обдарованої дитини зовнішніх соціально-культурних факторів: працівників додаткової освіти, батьків, громадськості, проведення експериментальної перевірки ефективності втілених технологій розвиваючого навчання, доцільність застосування діагностично- розвивальних комплексів, психотренінгу розвитку творчих здібностей дитини тощо. Моніторингову оцінку впровадження Програми «Обдаровані діти» слід врахувати до Рейтингового оцінювання якості освіти навчальних закладів .

З метою підвищення відповідальності за створення умов для особистого зростання кожної обдарованої дитини започаткувати систему взаємодії управлінських структур та суб'єктів навчально-виховного процесу, координації та моніторингу психолого-педагогічного супроводу обдарованих дітей в районі.

/Files/images/Рисунок3.pngРічний план роботи

на 2014-2015н.р.


План складено на підставі аналізу звітів щодо реалізації II етапу впровадження Програми «Обдаровані діти» у 2013-2014н.р.

Мета: Формування системи соціально-психологічної підтримки обдарованих дітей, інтегрованого інформаційно-освітнього середовища для розвитку дитячої обдарованості, створення банку методичних матеріалів.

Завдання:

- організаційно-методичний супровід закладів освіти району, щодо впровадження системи роботи з інтелектуально обдарованими дітьми;
- створення інформаційно-організаційних умов для пошуку, виявлення та ідентифікації обдарованих дітей;
- підвищення професійної компетентності управлінських, психолого-педагогічних кадрів в питаннях створення нового змісту освіти для обдарованих дітей, оволодіння новими формами роботи з дітьми, обдарованими в різних галузях наук;
- надання методичної підтримки психологам, педагогам, управлінцям загальноосвітніх шкіл, дошкільних та позашкільних закладів освіти, щодо впровадження в практику роботи з інтелектуально-обдарованими дітьми інноваційних моделей розвитку, нових освітніх технологій і форм організації психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості;
- накопичення теоретичного і практичного досвіду, узагальнення позитивного досвіду роботи.

Функції:

- планування, організація, координація;
- системний моніторинговий аналіз;
- підготовка та проведення конференцій, нарад, семінарів, вебінарів, майстер-класів, конкурсів тощо;
- надання консультативної, методичної, організаційної та технічної підтримки закладам освіти з питань створення системи роботи з обдарованими дітьми.

Основні завдання 2014 -2015н.р.:

- оптимізація творчості педагогічних кадрів, як основного ресурсу забезпечення психолого-педагогічного супроводу обдарованих дітей;
- розробка, апробація та впровадження програм нового змісту;
- оптимізація ресурсу обдарованої дитини, забезпечення розвитку її інтелектуальних здібностей в навчальному процесі сучасного закладу освіти;
- залучення навчальних закладів району до дослідно-експериментальної роботи в науково-методичному проекті «Система роботи з обдарованими дітьми в умовах інноваційного розвитку освіти».

Форми та напрямки роботи Заходи Термін виконання Виконавці (структурні відділи РУО, організації) Відповідальні Форми
узагальнення
Організаційна робота
1. Координація та моніторинг виявлення, підтримки та розвитку обдарованої дитини в районі Забезпечити систему взаємодії управлінських структур району та суб'єктів навчально-виховного процесу Протягом року ВОД МЦПСіСР Відділ позашкільної освіти та виховної роботи ІОД НАПНУкраїни Керівники підрозділів Аналітичні
звіти
2. Організація діагностичних заходів щодо виявлення та ідентифікації обдарованих дітей ЗНЗ№№ 9, 232. ДНЗ№№190, 527,531,523,579,685 Відповідальні за роботу з обдарованими дітьми, практичні психологи Банк даних
3. Організація альтернативного навчання та розвитку інтелектуально-обдарованих дітей в навчальному процесі сучасного навчального закладу освіти. Дошкільна ланка освіти Початкова ланка освіти Середня ланка освіти Організація III етапу впровадження програми «Обдаровані діти» Протягом року ЗНЗ№№ 9, 232. ДНЗ№№190, 527,531,523,579,685. ВОД Т.Рибачек О.Гнетецька Н.Зацаринна Моніторинг
Звіт
4. Організація роботи за науково-педагогічним проектом «Система роботи з обдарованими дітьми в умовах інноваційного розвитку освіти. 2014-2019рр.» Ланцюгова наступність впровадження цілісної системи роботи з інтелектуально обдарованими дітьми та учнівською молоддю. Дошкільна ланка освіти Початкова ланка освіти Середня ланка освіти Позашкільна ланка освіти Організація I етапу за програмою дослідно-експериментальної роботи Листопад –Червень 2014-2015н.р. ЗНЗ№240,гімназія «Оболонь», 22 школа-інтернат, ДНЗ№№ 661,263,660,668,636 ЦНТТМ «Сфера» ВОД Відповідальні за роботу з обдарованими дітьми Проміжні та
річні звіти
5. Організація роботи дитячих наукових клубів Психолого-педагогічний супровід ОД Протягом року ЗНЗ№№ 9, 232. ДНЗ№№190, 527,531,523,579,685. Відповідальні за роботу з обдарованими дітьми Відео матеріали, методичний
посібник, збірник засідань клубу
6. Педагогічний супровід інтелектуально обдарованих учнів в закладах освіти стажувальних майданчиків Початкова ланка Середня ланка Створення інноваційних форм роботи для інтелектуально обдарованих учнів з принципово новим змістом освіти і розвитку Протягом року ЗНЗ № 9, 232 ідповідальні за роботу з обдарованими дітьми Програми,
сценарії
7. Організація системи психологічного супроводу обдарованих дітей Створення робочого плану практичного психолога в Жовтень 14 Практичні психологи ЗНЗ№№ 9, 232. ДНЗ№№190, 527,531,523,579,685. МЦПСіСР ВОД Алгоритм дій практичного
психолога
8. Організація педагогічного супроводу дітей дошкільного віку з прискореним розумовим розвитком Організація гурткової роботи, КМВ тощо з дітьми високого рівня пізнавальної активності(5-6років) Протягом року ДНЗ№№190, 527,531,523,579,685. Відповідальні за роботу з обдарованими дітьми Сценарії,
розробки звіти
9. Оптимізація управлінського та педагогічного потенціалу, як ресурсу забезпечення належних умов для розвитку обдарованої особистості. Дошкільна ланка освіти Початкова ланка освіти Середня ланка освіти Позашкільна ланка освіти Організація психолого-педагогічних семінарів, тренінгів для педагогів та управлінців Протягом року ЗНЗ№240,гімназія «Оболонь», 22 школа-інтернат, ДНЗ№№ 661,263,660,668,636 ЦНТТМ «Сфера» Т.Рибачек О.Гнетецька Н.Зацаринна Моніторинг відвідування
семінарів
10. Організація постійно діючих семінарів-практикумів для практичних психологів Місце практичного психолога в організації системи роботи з обдарованими дітьми в закладі освіти Протягом року ВОД ВОД Моніторинг відвідування
семінарів
11. Створення творчих груп: управлінців, кураторів, педагогів, психологів. Розробка нового змісту освіти для обдарованих дітей, створення критеріальних шкал моніторингу якості організації навчання та розвитку ОД. Листопад14 ЗНЗ№№ 9, 232. ДНЗ№№190, 527,531,523,579,685. ВОД Матеріали
заходів
12. Здоров’я, як складова інтелектуального розвитку обдарованої дитини. Моніторинг здоров'я. Організація умов для забезпечення оздоровчої роботи з дітьми в дошкільних навчальних закладах, уникнення перевантаження Протягом року ЗНЗ№№ 9, 232. ДНЗ№№190, 527,531,523,579,685. ЗНЗ№240, гімназія «Оболонь», 22 школа-інтернат, ДНЗ№№ 661,263,660,668,636 ЦНТТМ «Сфера» ВОД. Інститут педіатрії акушерства та гінекології. Всеукраїнська громадська організація «Здорові діти» Моніторинг періодичних
оглядів та
оздоровчих
заходів.
Науково-методична робота
1. Розробка інтегрованого плану роботи на 2014-2015н.р. Планування роботи з обдарованими дітьми в закладах освіти району Вересень14 ЗНЗ№240,гімназія «Оболонь», 22 школа-інтернат, ДНЗ№№ 661,263,660,668,636 ЦНТТМ «Сфера» Т.Рибачек Програма
дій
2. Підготовка зразків планування роботи з обдарованими дітьми в закладах освіти на 2014-2015н.р. IIIрік реалізації програми. Моделі розвитку обдарованих дітей Вересень14 ЗНЗ№№ 9, 232. ДНЗ№№190, 527,531,523,579,685. ВОД Заклади освіти Програма
керівництва
3. Розробка пакету документів для впровадження науково-методичного проекту «Система роботи з обдарованими дітьми в умовах інноваційного розвитку освіти» Розширення мережі закладів освіти району що працюють в системі роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю. освіти» Вересень14 ВОД Т.Рибачек Мета, суть,
гіпотеза,
завдання,
наукові викладки
4. Реєстрація експериментальної роботи «Система роботи з обдарованими дітьми в умовах інноваційного розвитку освіти. 2014-2019рр.» Підготовка пакету документів Вересень14 Т.Рибачек О.Гнетецька Н.Зацаринна М.Луцький НМЦ ВОД Реєстрація експериментальної роботи
5. Створення кейсу дослідів для дітей дошкільного віку з високим пізнавальним потенціалом. Положення про клуби, гуртки тощо. Створення освіти нового змісту(початкова школа, середня школа, позашкільний заклад освіти) Жовтень14 ВОД Творча група Н.Зацаринна «Портфель» методичних
документів
6. Експериментування як засіб розвитку дослідницьких здібностей дітей старшого дошкільного віку. Матеріали до науково-методичної наради. Жовтень14 ВОД О.Гнетецька
7. Визначення змісту, форм роботи практичних психологів на основі принципів індивідуалізації та диференціації з урахуванням індивідуальних та типологічних особливостей обдарованої дитини. Науково-методичні семінари для психологічної служби Карта розвитку ОД Маршрутна карта Листопад14 ВОД Творча група О.Гнетецька Методичні рекомендації
для психологів.
8. Створення методичних рекомендацій «Складові професійно-педагогічної компетентності педагога у роботі з обдарованими дітьми» Підвищення професійного рівня учасників навчально-виховного процесу. Форми, методи організації роботи з батьками обдарованої дитини. Листопад14 ВОД Творча група Т.Рибачек Моніторинг оперативного нарощування професійної компетентності педагогічних працівників.
9. Робота з обдарованими учнями в масовій школі в рамках навчального процесу. Створення методичних рекомендацій. Грудень14 ВОД Куратори програми Н.Зацаринна Моніториг педагогічного супроводу обдарованих
дітей.
10. Робота з обдарованими учнями в позаурочній діяльності. Додаткова освіта. Особливості роботи з обдарованими дітьми в позашкільних закладах освіти Грудень14 ВОД Позашкільні заклади освіти Творча група Т.Рибачек О.Гнетецька Створення
презентації
11. «Особливості дослідницької роботи в ДНКМВ» (дошкільна ланка) Підвищення рівня педагогічної майстерності. Протягом року ВОД Т.Рибачек О.Гнетецька Н.Зацаринна Створення кейсу «Досліди».
Створення методичних рекомендацій
12. Розробка Положень до творчих учнівських конкурсів та конкурсів педагогічних ініціатив, сценаріїв свят тощо в системі роботи з обдарованими дітьми Створення нових критеріїв, умов та підходів до організації масових заходів. Протягом року ВОД Т.Рибачек О.Гнетецька Н.Зацаринна Творчі групи Положення
про масові заходи
13. Розробка технології управлінської діяльності Покрокові дії управлінських кадрів у впровадженні системи роботи з обдарованими дітьми в закладах освіти II півріччя ВОД Т.Рибачек Створення
презентації
14. «Технології розвитку обдарованості» Основи психолого-педагогічного супроводу інтелектуально-обдарованих дітей II півріччя ВОД Т.Рибачек О.Гнетецька Н.Зацаринна Створення
презентації
15. «Моделі розвитку інтелектуально обдарованих дітей» Технологічний процес моделювання. (Структуризація, формування мети, визначення стратегій, структурування можливостей, корекція моделі і її підсистем, інш.) II півріччя ВОД Т.Рибачек О.Гнетецька Н.Зацаринна Створення
кейсу
Просвітницька робота
1. Оптимізація процесу управління взаємодією суб'єктів по створенню нових умов для розвитку обдарованих дітей та учнівської молоді. Дошкільна ланка освіти Початкова ланка освіти Середня ланка освіти Позашкільна ланка освіти Проведення інтернет-коучингів, вебінарів для управлінців «Управлінська компетентність в організації роботи з обдарованими дітьми» Протягом року ВОД Т.Рибачек О.Гнетецька Н.Зацаринна Моніторинг управлінської діяльності
2. Педагогічна просвіта Педагогіка індивідуалізації, як професійна компетентність вчителя. Технологія особистісно-орієнтованого навчання. Проведення круглих столів, семінарів-практикумів, консультування, творчих лабораторій, інтернет-коучингів. Протягом року ВОД Відповідальні за роботу з ОД ЗНЗ, ДНЗ Т.Рибачек О.Гнетецька Н.Зацаринна Моніторинг
заходів
3. Впровадження проекту «Система роботи з педагогічними кадрами в організації педагогічної просвіти батьків».. Реалізація методичних рекомендацій «Школа взаємин. Батьки і Діти». Формування психолого-педагогічної культури батьків. Сучасні активні форми взаємодії Протягом року ВОД Відповідальні за роботу з ОД ЗНЗ, ДНЗ. Т.Рибачек О.Гнетецька Н.Зацаринна Моніторинг роботи
з батьками
4. Психологічна просвіта Створення системи соціально-психологічного супроводу обдарованості. Початкова ланка освіти Середня ланка освіти Позашкільна ланка освіти Впровадження тренінгових методик, психологічних лекторіїв, відвертих розмов в практику роботи з учасниками навчально-виховного процесу. Протягом року ВОД творча група практичних психологів О.Гнетецька Звіт практичних психологів, круглі столи. Критерії
якості
впровадження
системи психолого-педагогічного супроводу обдарованих
дітей, надання педагогічних рекомендацій учасникам навч.-пед.процесу
(методичні матеріали)
Творчі майстерні
1. Технології управлінської діяльності. Адаптивне управління, адаптивне навчання та розвиток. Підвищення фахового рівня Грудень14 ВОД, творча група Т.Рибачек Поповнення ресурсного
центру науково-методичними матеріалами
2. «Нова дослідницька хвиля»(початкова школа) Створення особистого щоденника дослідника. Лютий 15 Керівники ДНКМВ Н.Зацаринна Портфоліо учня. Портфоліо вчителя.
Масові заходи
1. Конкурс педагогічних ініціатив «Розробка змісту освіти для дітей з підвищеним рівнем пізнавальної активності на задану тему» (дошкілля, початкова школа) Досвід створення авторських, ідентифікованих програм для розвитку інтелектуальних здібностей Березень15 Педагоги, психологи ВОД Відеоматеріали
та практичні рекомендації
2. «Мовленнєвий розвиток і перші кроки в науку» Презентація кращої програми Квітень15 Педагоги, психологи ВОД Практичні матеріали
3. Конкурс малих науковців, членів клубу(дошкілля) Корекція бази даних обдарованих дітей Травень15 Керівники ДНКМВ О.Гнетецька Поповнення збірника сценаріїв засідання
ДНКМВ
Моніторинг впровадження системи роботи з обдарованими дітьми
1. Моніторинг управлінської діяльності в закладах освіти Критеріальні шкали результативності Січень14 ВОД Т.Рибачек Моніторингова карта
2. Моніторинг підвищення рівня кваліфікації психолого-педагогічних кадрів у роботі з ОД в закладах освіти Критеріальні шкали результативності Лютий 14 ВОД Н.Зацаринна О.Гнетецька Моніторингова карта
3. Моніторинг психологічного супроводу ОД в закладах освіти Критеріальні шкали результативності Березень14 ВОД Т.Рибачек О.Гнетецька Моніторингова карта
4. Моніторинг психолого-педагогічної просвіти батьків в закладах освіти Критеріальні шкали результативності Квітень 14 ВОД Н.Зацаринна Моніторингова карта
5. Моніторинг діагностики та ідентифікації обдарованості в закладах освіти Критеріальні шкали результативності Квітень-Травень14 ВОД Т.Рибачек Н.Зацаринна О.Гнетецька Створення та поповнення районного електронного банку даних
Кiлькiсть переглядiв: 852

Коментарi

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Січень 2019 Наступна
ПВСЧПСН
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031